Visie en missie

Missie en visie


Missie
Op Op 't Veld geloven we dat alle kinderen van nature de drang hebben om te leren en om zich te
ontwikkelen. Ieder kind doet dat op zijn/haar eigen manier. Het is onze missie om de kinderen deze
ruimte te geven. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is een goed pedagogisch klimaat. Op 't Veld is
een veilige plek voor leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers. We handelen vanuit de waarden
respect, samenwerken en begrip. De uitgangspunten van het openbaar onderwijs staan daarbij
centraal. Een andere belangrijke voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen is betrokkenheid.
Als kinderen betrokken zijn leren en onthouden ze de aangeboden leerstof beter.
Op Op 't Veld is er ruime aandacht voor de basisvaardigheden rekenen, taal, spelling en lezen. We
vinden goede resultaten en opbrengsten belangrijk. In ons onderwijs houden we rekening met de
onderlinge verschillen tussen de kinderen. Daarnaast is er ook veel ruimte en aandacht voor
ontdekkend, onderzoekend en ondernemend leren, 21e eeuwse vaardigheden/NPDL en voor
talentontwikkeling. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen een goede, stevige basis hebben voor de
toekomst.

Visie
In onze visie op onderwijs zijn de volgende waarden belangrijk voor het team van Op 't Veld:
• Veiligheid, geborgenheid en plezier op school
• Kennis en vaardigheden (op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied)
• Goede resultaten en opbrengsten
• Inspelen op de verschillen tussen kinderen
• Een ondernemende en betrokken houding bij kinderen stimuleren
• Positief verwachtingsbeeld over mogelijkheden van kinderen hebben
• Zelfvertrouwen en zelfstandigheid ontwikkelen
• Samenwerking bevorderen
• Respect en wederzijds begrip leren hebben
• Nieuwsgierigheid hebben voor de wereld om je heen
• Democratische samenleving belangrijk vinden
• Ruime aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden
• Kinderen krijgen ruimte om hun talenten en die van anderen te ontdekken
• Veel aandacht voor ontdekkend en onderzoekend leren
• Steeds meer thematisch en projectmatig werken
• Kritische en probleemoplossende houding
• Goede samenwerking en communicatie met ouders/verzorgers

 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden