Ontwikkelingen

Op Op 't Veld zijn we bezig met de volgende ontwikkelingen:

21e Eeuwse vaardigheden/NPDL                                                                                                                                                             
Dit zijn vaardigheden/competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. De maatschappij verandert door technologie en digitalisering. Steeds meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en  ICT gebruikt. Kinderen hebben 21e-eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. In ons
onderwijs integreren we 21e-eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, creatief denken, problemen oplossen, computational thinking, informatieve vaardigheden, ICT-vaardigheden,mediawijsheid, communicatie, samenwerking, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering, in de lessen.
NPDL betekent New Pedagogies for Deep Learning. Het is gebaseerd op het model van onderwijssocioloog Michael Fullan. Hij brengt de 21e eeuwse vaardigheden 'terug' tot een model van 6 deep learning skills. Hij noemt ze de 6 C’s:
1. Character (karakter)
2. Citizenship (burgerschap)
3. Collaboration (samenwerking)
4. Communication (communicatie)
5. Creativity (creatief denken)
6. Critical thinking (kritisch denken)
De 21e eeuwse vaardigheden en de 6 C's zijn verweven in ons onderwijs.

Thematisch werken
We gaan de methodes voor aardijkskunde, geschiedenis en biologie vervangen door thematisch en projectmatig te werken.  Binnen een thema worden meerdere vakken geintergreerd: er kunnen zowel basisvakken (taal, rekenen, lezen) als zaak- en expressievakken worden aangeboden. Kinderen werken op hun eigen niveau aan hetzelfde project: individueel, in groepjes of klassikaal. Tegelijkertijd werken ze aan hun 21st century skills: ze leren samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, maken gebruik van ICT, leren probleemoplossend denken, zijn creatief en kritisch, vergaren informatie online en communiceren en discussiëren met elkaar. Deze manier van leren zorgt voor meer betrokkenheid.

Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren
Deze manier van werken sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Het biedt tal van mogelijkheden om talenten naar boven te halen. Spelenderwijs ontwikkelen leerlingen daarbij de vaardigheden van de 21e eeuw. Kinderen leren veel door te experimenteren.
Onderzoekend leren speelt in op hun natuurlijke neiging om op verkenning te gaan en uit te zoeken hoe de wereld in elkaar zit. Als kinderen zich over allerlei soorten vragen buigen, steken ze veel op.

Talentontwikkeling van kinderen
Onder talenten verstaan wij vaardigheden op cognitief, creatief, sociaal en/of sportief gebied.
Door te werken met talenten krijgen kinderen meer kans om zich te ontplooien. Wij leren onze leerlingen zich ervan bewust te worden dat iedereen een eigen talent heeft en dat elk talent even belangrijk is. Tijdens onze talentmiddagen kunnen
kinderen kiezen uit een leuk en rijk aanbod dat tegemoet komt aan één van de vier genoemde gebieden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • koken en bakken
  • leren programmeren met Ozobots
  • dromenvanger maken
  • karate
  • muziek maken met boomwhackers
  • dramatische vorming
  • figuurzagen
  • Engels voor groep 1 t/m 4
  • Rugby
De talentmiddagen worden aangeboden in blokken van drie lessen. Daarbij vragen we ook de hulp en inzet van ouders. Kinderen kunnen kiezen uit een activiteit die ze dan drie keer een middag kiezen. Zo kunnen we over een onderwerp naar keuze de diepte in.

Ondernemerschap
Kinderen zijn al op jonge leeftijd initiatiefrijk en creatief. Daar spelen we op school op in. Het gaat vooral om het stimuleren van een ondernemende houding. Dat stimuleren komt in de lespraktijk onder meer voor tijdens onze doemiddagen, talentmiddagen en tijdens projecten. Op Op ’t Veld geven we op verschillende momenten en manieren vorm aan ondernemend leren. Voorbeelden van ondernemend leren zien we op schoolterug in projecten van jong Ondernemen, lessen uit Topondernemers, de leerlingenraad en het inrichten van een moestuin bij dorpshuis De Barnstee.

Een tweede taal kiezen (Engels of Duits)
Wij gaan kiezen voor Engels of Duits als tweede taal. Deze taal wordt dan aangeboden in groep 1 t/m 8. De nadruk ligt op woordenschat en spreekvaardigheid.

Eigenaarschap bij kinderen vergroten
We leren kinderen verantwoordelijkheid te laten nemen over hun eigen leerproces. Door dit inzichtelijk te maken weten kinderen waaraan ze moeten werken. Dat zorgt voor een hogere betrokkenheid, succeservaringen en zelfvertrouwen.

Zie voor verdere informatie en uitleg onze schoolgids.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden